2-Ethylhexyl (3-isocyanatomethylphenyl)carbamate

2-Ethylhexyl (3-isocyanatomethylphenyl)carbamate