1-methyl-2-(2-nitrophenyl)-1H-benzimidazole

1-methyl-2-(2-nitrophenyl)-1H-benzimidazole