beta-Methoxy-alpha-phenylphenethyl alcohol

beta-Methoxy-alpha-phenylphenethyl alcohol