2-((2,4-dimethylphenyl)amino)-1-(4-methoxyphenyl)ethanone

2-((2,4-dimethylphenyl)amino)-1-(4-methoxyphenyl)ethanone