((p-(Methylsulphonyl)phenoxy)methyl)oxirane

((p-(Methylsulphonyl)phenoxy)methyl)oxirane