3-CYCLOHEXYL-5-[4-(3-ETHYL-4,5-DIPHENYLOXAZOL-2(3H)-YLIDENE)-1-METHYLBUT-2-ENYLIDENE]-2-THIOXOTHIAZOLIDIN-4-ONE

3-CYCLOHEXYL-5-[4-(3-ETHYL-4,5-DIPHENYLOXAZOL-2(3H)-YLIDENE)-1-METHYLBUT-2-ENYLIDENE]-2-THIOXOTHIAZOLIDIN-4-ONE