(2-Hydroxytrimethylene)bis(trimethylammonium) dibromide

(2-Hydroxytrimethylene)bis(trimethylammonium) dibromide