5-Nonyl-2-hydroxybenzophenone

5-Nonyl-2-hydroxybenzophenone