1,1-dichloro-2-(4-methylphenyl)-2-oxoethyl thiocyanate

1,1-dichloro-2-(4-methylphenyl)-2-oxoethyl thiocyanate