5,7,8-trimethyl-4-(morpholin-4-ylmethyl)chromen-2-one

5,7,8-trimethyl-4-(morpholin-4-ylmethyl)chromen-2-one