7-(Dimethylamino)-4-methoxy-1-methyl-1,8-naphthyridin-2(1H)-one

7-(Dimethylamino)-4-methoxy-1-methyl-1,8-naphthyridin-2(1H)-one