1-[2-(3-chlorophenyl)-4-cyano-1,3-oxazol-5-yl]piperidine-4-carboxamide

1-[2-(3-chlorophenyl)-4-cyano-1,3-oxazol-5-yl]piperidine-4-carboxamide