5-Amino-2,4-dihydro-4-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one

5-Amino-2,4-dihydro-4-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one