Diethyl 1H-1,2,4-triazol-1-ylphosphonite

Diethyl 1H-1,2,4-triazol-1-ylphosphonite