2-Hexanone, 5-methyl-, 2-(1,1-dimethylethyl)hydrazone

2-Hexanone, 5-methyl-, 2-(1,1-dimethylethyl)hydrazone