1-(4-Chlorophenyl)ethan-1-one phenylhydrazone

1-(4-Chlorophenyl)ethan-1-one phenylhydrazone