ethyl[2-(4-methoxybenzoyl)hydrazinyl](oxo)acetate

ethyl[2-(4-methoxybenzoyl)hydrazinyl](oxo)acetate