1-(3-chlorophenyl)-5-(pyridin-3-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2-thione

1-(3-chlorophenyl)-5-(pyridin-3-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2-thione