1-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-phenylpropan-1-one

1-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-phenylpropan-1-one