ethyl 5-amino-1-(4-methylbenzyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate

ethyl 5-amino-1-(4-methylbenzyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate