6,7-Dichloro-5-hydroxy-2-methyl-2-phenylindan-1-one

6,7-Dichloro-5-hydroxy-2-methyl-2-phenylindan-1-one