2-(2-Chlorophenyl)-1-phenylethan-1-one

2-(2-Chlorophenyl)-1-phenylethan-1-one