Ethyl ((1,1-dimethylethyl)sulphinyl)acetate

Ethyl ((1,1-dimethylethyl)sulphinyl)acetate