((2-(p-(Oxiranylmethoxy)benzyl)phenoxy)methyl)oxirane

((2-(p-(Oxiranylmethoxy)benzyl)phenoxy)methyl)oxirane