Methyl 2-carbamoyl-3-phenylpropionate

Methyl 2-carbamoyl-3-phenylpropionate