1H-Indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-[[(4-methylphenyl)azo]methylene]-

1H-Indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-[[(4-methylphenyl)azo]methylene]-