6-(chloromethyl)-N-(4-methylphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine

6-(chloromethyl)-N-(4-methylphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine