6-(chloromethyl)-N-(3-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine

6-(chloromethyl)-N-(3-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine