4-(1,3-benzothiazol-2-ylmethoxy)-2-methylaniline

4-(1,3-benzothiazol-2-ylmethoxy)-2-methylaniline