1,2,3-trichloro-4-(3,4,5-trichlorophenoxy)benzene

1,2,3-trichloro-4-(3,4,5-trichlorophenoxy)benzene