1,2,3,4-tetrachloro-5-(3,4,5-trichlorophenoxy)benzene

1,2,3,4-tetrachloro-5-(3,4,5-trichlorophenoxy)benzene