4-amino-N-[[1-(4-methoxyphenyl)cyclopentyl]methyl]benzamide

4-amino-N-[[1-(4-methoxyphenyl)cyclopentyl]methyl]benzamide