2,2',3,4,5,6,6'-Heptachlorobiphenyl

2,2',3,4,5,6,6'-Heptachlorobiphenyl