2,2',3,4,6,6'-Hexachlorobiphenyl

2,2',3,4,6,6'-Hexachlorobiphenyl