Benzene, 1,2,3-trichloro-4-(2,4-dichlorophenoxy)-

Benzene, 1,2,3-trichloro-4-(2,4-dichlorophenoxy)-