ethyl 5-amino-1-(2-chlorobenzyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate

ethyl 5-amino-1-(2-chlorobenzyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate