1,2-dichloro-4-(3-chlorophenoxy)benzene

1,2-dichloro-4-(3-chlorophenoxy)benzene