1,2-dichloro-4-(4-chlorophenoxy)benzene

1,2-dichloro-4-(4-chlorophenoxy)benzene