1,3,5-trichloro-2-(4-chlorophenoxy)benzene

1,3,5-trichloro-2-(4-chlorophenoxy)benzene