5-(Methylsulfanyl)pentanenitrile

5-(Methylsulfanyl)pentanenitrile