2-Ethyl-7-nitro-1-propyl-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole

2-Ethyl-7-nitro-1-propyl-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole