[2-(2-Aminopropoxy)-3-methylphenyl]methanol

[2-(2-Aminopropoxy)-3-methylphenyl]methanol