1H-Benzimidazole, 2-ethyl-4-nitro-6-(trifluoromethyl)-

1H-Benzimidazole, 2-ethyl-4-nitro-6-(trifluoromethyl)-