(3-Chloro-4-methyl-phenyl)-(4-pyridin-2-yl-piperazin-1-yl)-methanone

(3-Chloro-4-methyl-phenyl)-(4-pyridin-2-yl-piperazin-1-yl)-methanone