7-(bromomethyl)-1-methyltetraphene

7-(bromomethyl)-1-methyltetraphene