5-[(4-chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-2-furohydrazide

5-[(4-chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-2-furohydrazide