6-Methylsulfanyl-[2,3']bipyridinyl-5-carbonitrile

6-Methylsulfanyl-[2,3']bipyridinyl-5-carbonitrile