(2s,3s)-2-(4-chlorophenyl)-3-phenyloxirane

(2s,3s)-2-(4-chlorophenyl)-3-phenyloxirane