6-ETHYL-5-PHENYLPYRIMIDINE-2,4-DIAMINE

6-ETHYL-5-PHENYLPYRIMIDINE-2,4-DIAMINE