5-Methoxy-2-([1,2,4]triazol-4-ylaminomethyl)-phenol

5-Methoxy-2-([1,2,4]triazol-4-ylaminomethyl)-phenol